Meer dan 350.000 orders verwerkt • Ruim 100.000 klanten • 30 dagen niet tevreden, geld terug garantie

Klantenservice

Snel naar een onderwerp

Contact

Max ICT BV
Castorstraat 17
5047 RC Tilburg
Industrieterrein Vossenberg 1
Max ICT Conceptstore
Castorstraat 21
5047 RC Tilburg
Industrieterrein Vossenberg 1
 
Max ICT kun je bereiken via e-mail, chat of telefoon. De chat kun je vinden bij de checkout als je een product wil bestellen. Zodra een medewerker beschikbaar is, kun je gebruik maken van deze service. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 op 013-5774574 en op zaterdag van 09.:00 - 17:00 uur. In het menu kun je een keuze maken uit de volgende opties:

1. Consument;
2. Zakelijk;
3. Administratie;
4. Retouren (RMA, afkoelingsperiode, garantie).

Ben je niet in de gelegenheid om tijdens onze openingstijden contact op te nemen, stuur dan een e-mail naar: info@maxict.nl. Natuurlijk mag je met vragen ook langskomen in onze Conceptstore of contact opnemen via Social Media.
 
Het Max ICT B.V. hoofdkantoor is geopend op:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 - 18:00 uur

De Conceptstore (tevens afhaallocatie) is geopend op:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag van 09:00 - 17:00 uur
Je kunt Maxict.nl ook dagelijks volgen via de volgende kanalen:

Twitter     :                 @Max_ICT 
Facebook:                 Max ICT B.V 
LinkedIn  :                 Max ICT BV 
Bank- en KVK-gegevens: 
Inschrijving KVK Tilburg: 52082989
BTW nummer / EORI: NL850292803B01/ NL850292803
Bankrekening: NL41 RABO 0128 6200 56 Rabobank Tilburg
Swift Code: RABONL2U
DUNS Nummer: 490110451 


 
 

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Versie oktober 2017

ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Alle leden van ICTWaarborg moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op afstand (zie de toelichting bij artikel 10).


Algemeen
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de verkoper eisen:

 • aflevering van wat ontbreekt;
 • herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
  • of
   • vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
    • De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

     Identiteit van de opdrachtnemer

     Naam (opdrachtnemer)Max ICT BV
     Handelend onderMax ICT
     VestigingsadresCastorstraat 17
     5047 RC Tilburg
     Telefoonnummer+31(0)135774574
     E-mailadresinfo@maxict.nl
     BTW-nummerNL850292803B01
     KvK-nummer52082989
     Brancheorganisatie(s)ICTWaarborg


     Artikel 1. Alle afspraken op schrift
     Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.
     Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.


     Artikel 2. Het aanbod
     1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
     2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
     3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
     4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
     5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.


     Artikel 3. De prijs
     1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
     2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
     3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
     4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.


     Artikel 4. Betaling
     Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.


     Artikel 5. Levering en uitvoering
     1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
     2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
     3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
     4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
     5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.


     Artikel 6. Garantie
     Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.

     Let op!
     Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).


     Artikel 7. Conformiteit
     Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als bedoeld in artikel 6, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.


     Artikel 8. Privacyregeling
     Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

     • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting u te onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of moeten;
     • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring die wij op onze website hebben gepubliceerd;
     • al uw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.) al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun arbeidsovereenkomst ondertekend;
     • wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

     Als consument heeft u diverse rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek inzake de uitoefening van uw wettelijke rechten, geven wij u informatie over uw verzoek en onze behandeling hiervan. Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.


     Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
     Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.


     Artikel 10. Koop op afstand
     Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen bij ons onder het begrip koop op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.


     Artikel 10a. Informatie
     De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

     Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: - de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
     - de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
     - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;
     - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
     - de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
     - de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;
     - inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
     - de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

     Daarnaast krijgt u de volgende informatie:
     a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
     b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
     c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
     d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
     e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.

     Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten.

     Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.


     Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging
     Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en de ander daar ja tegen zegt.) Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.
     Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.


     Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)
     1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
     Of:
     - als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen;
     - als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
     - bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
     2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
     3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.
     4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
     5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
     6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


     Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten
     1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
     2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.
     3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.


     Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht
     Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
     a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
     b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
     c. Geleverde diensten, maar alleen als:
     - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
     - u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
     d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
     e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
     f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
     g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
     h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
     i. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
     j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
     - de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
     - u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest


     Artikel 10f. Betaling
     Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar een andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.


     Artikel 10g. Annulering
     Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

     Artikel 11. Klachten en klachtentermijn
     Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
     Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde ziet enkel op klachten inzake de door ons geleverde producten en/of diensten. Voor klachten in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de privacyverklaring op onze website of neem contact met ons op.


     Artikel 12. Geschillen
     1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
     2. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons aan u te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde en in afwijking op het in artikel 12.1 genoemde, door u ook voor bemiddeling worden aangemeld bij ICTWaarborg. ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt onder meer dat:

     • het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen;
     • het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
     • het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
     • er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
     De volledige voorwaarden vindt u op www.ictwaarborg.nl.

     3. Indien er sprake is van een koop op afstand, als bedoeld in artikel 10, kunt u ook een klacht indienen/het geschil aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. U vindt dit platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


     Artikel 13. Aanvullende bepalingen
     Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende of afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende bepalingen”.
     Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.

Algemene leveringsvoorwaarden bedrijven/ overheidsinstellingen
Wil je de algemene voorwaarden downloaden, klik dan hier.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Max ICT BV en een (potentiële) koper voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Max ICT BV bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Max ICT BV zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Max ICT BV is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Max ICT BV zijn bevestigd.
3. Max ICT BV heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Max ICT BV tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van Max ICT BV automatisch voor nabestellingen.
5. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens Max ICT BV.

Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/ bedrijf/ leverancier.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door Max ICT BV is overeengekomen - het moment (naar keuze van Max ICT BV) waarop Max ICT BV de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
3. Indien de wederpartij Max ICT BV niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/ of – indien vervoer of verzending door Max ICT BV is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is Max ICT BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annuleren/ retourneren van order)
1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen het recht de bestelling te annuleren, zij het dat Max ICT BV te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
2. Een annulering/ retournering dient altijd aangevraagd te worden en kan alleen verwerkt of ingestuurd worden met schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de retourzending. Je kunt een annuleringsverzoek (voordat goederen zijn verzonden) via je accountmanager of onze verkoopafdeling aanvragen, een retourneringsverzoek (product dat reeds onderweg is of geleverd is) kun je aanvragen via de retourenafdeling (rma@maxict.nl).
3. Kosten en schades die voor Max ICT BV gepaard gaan met de annulering zullen in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten (restockingfee / handelingsfee) (of een schatting hiervan) worden vooraf medegedeeld en zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder onder andere omloopsnelheid, retourvoorwaarden van de leverancier/ fabrikant, staat van het product, waarde van het product en eventuele (groot)transportkosten.
4. De voorwaarden die Max ICT BV stelt bij annulering of retournering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
* Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt.
* De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper.
5. Het recht tot annuleren/retourneren geldt niet in geval van:
* Software, computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
* Digitale software/ licenties, fysieke licenties, garantiepakketten of andere persoonlijke producten;
* Producten van hygiënische aard, zoals verzorgingsproducten;
* Speciaal voor jou bestelde of samengestelde producten;
* OP=OP en koopjescorner producten;
* Producten waarvan Max ICT BV uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd
1. Door Max ICT BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij Max ICT BV schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De door Max ICT BV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. Het is Max ICT BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Max ICT BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is Max ICT BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/ of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door Max ICT BV bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Max ICT BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding
1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door Max ICT BV ontbonden worden in de volgende gevallen:
* indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;
* indien na het sluiten van de overeenkomst aan Max ICT BV omstandigheden ter kennis komen die Max ICT BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien Max ICT BV de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Max ICT BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Max ICT BV schadevergoeding te vorderen.
2. In geval van ontbinding door Max ICT BV is de wederpartij jegens Max ICT BV schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van Max ICT BV om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 9. Garantie
1. De wederpartij heeft jegens Max ICT BV enkel recht op garantie indien en voor zover aan Max ICT BV (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Max ICT BV of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Max ICT BV niet gehouden.
2. De wederpartij heeft jegens Max ICT BV enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens Max ICT BV heeft voldaan.
3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Max ICT BV geleverde zaken blijven het eigendom van Max ICT BV totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Max ICT BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Door Max ICT BV geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Max ICT BV dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Max ICT BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Max ICT BV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Max ICT BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
* of de juiste zaken zijn geleverd;
* of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
* of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Max ICT BV te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt Max ICT BV geacht correct geleverd te hebben.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt Max ICT BV klachten niet in behandeling. Max ICT BV heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door Max ICT BV aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan Max ICT BV te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door Max ICT BV geschiedt niet aan huis.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Max ICT BV worden geretourneerd.
6. De wederpartij dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van Max ICT BV of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/ Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Max ICT BV afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
* in Euro
* exclusief BTW
* exclusief verzend- of transportkosten
* af fabriek/bedrijf
* exclusief heffingen op mediadragers
* exclusief wettelijke heffingen en/ of verwijderingsbijdrage
2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
3. Indien Max ICT BV met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Max ICT BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Max ICT BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens Max ICT BV.

Artikel 14. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, op een door Max ICT BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Afwijkende betaaltermijnen dienen na akkoord Max ICT te worden ingeregeld tegen meerkosten.
2. Max ICT BV heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
3. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van Max ICT BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Max ICT BV onmiddellijk door Max ICT BV opeisbaar zijn.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, deelbetaling of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van Max ICT BV.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Max ICT BV is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Max ICT BV of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van Max ICT BV is te allen tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van Max ICT BV in een onderhevig geval aan Max ICT BV uitkeert.
3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Max ICT BV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Max ICT BV beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In geen geval is Max ICT BV aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen.
5. De wederpartij vrijwaart Max ICT BV voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Afbeeldingen
1. Plaatjes die op de site, in folders en in kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product/ de producten. Max ICT BV aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen, specificaties of teksten op de website
2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/ of ontbinding zijn.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Max ICT BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Max ICT BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van Max ICT BV en werkstakingen in het bedrijf van Max ICT BV daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Max ICT BV opgeschort. Gedurende overmacht heeft Max ICT BV altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor Max ICT BV tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop Max ICT BV haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij - na inachtneming van artikel 5 lid 2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Max ICT BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Gedeeltelijke ongeldigheid
Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Laatste wijziging 17-02-2015

Marketing

Het marketingteam van Max ICT doet altijd zijn uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van promoties, nieuwe producten en alles wat relevant is voor het bedrijf. Mocht je hier vragen of op en/of opmerkingen over hebben, stuur dan een e-mail naar marketing@maxict.nl.
 
Op het moment is Max ICT nog geen sponsor en zijn wij op zoek naar een goed doel waar wij en onze klanten achter staan. Wil je een sponsoringsvraag indienen? Dan kun je hiervoor een e- mail sturen naar marketing@maxict.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie van ons.
 
Om op de hoogte te blijven van de acties bij Max ICT kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief of ons volgen via onze Social Media kanalen Twitter, Facebook en LinkedIn.

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrief moet je zijn ingelogd. Ga naar Mijn Max en zet op het tabblad "Mijn Gegevens" onder "Instellingen" een vinkje achter "Nieuwsbrief ontvangen?"
Nog niet geregistreerd? Klik dan hier en vul 'ja' in bij het onderdeel nieuwsbrief.
 

 

 

Klachten & Suggesties

Een probleem is altijd vervelend, zeker als je er met een van onze medewerkers niet direct uit komt. Graag willen we samen kijken naar een oplossing voor je klacht.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk om van te horen als je klachten hebt over onze dienstverlening.
Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.
Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
Het is in jouw belang om je klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als je een klacht bij ons indient, wordt die uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij je binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kunt verwachten.

Je kunt je klacht op de volgende manieren inzenden:

Per e-mail:
klachten@maxict.nl

Per (aangetekende) brief:
Max ICT B.V.
Ter attentie van: Klachtenafhandeling
Castorstraat 17
5047 RC Tilburg
 
Mocht je klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kun je je klacht (geschil) bij een van de volgende organisaties neerleggen:

Voor consumenten:
Qshops.org - Klachten en Geschillen: https://www.qshops.org/consumenten/klachten
ICTWaarborg.nl - Bemiddeling bij geschillen: https://www.ictwaarborg.nl/service/bemiddeling
Europese online platform (ODR) voor Geschilbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
Voor zakelijke klanten:
ICTWaarborg.nl mediation (per e-mail): bemiddeling@ictwaarborg.nl
Zie de volgende webpagina voor de voorwaarden: https://www.ictwaarborg.nl/klanten/bemiddeling/
Europees online platform (ODR) voor Geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Heb je suggesties en/ of aanvullende informatie? Laat het ons weten! Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar marketing@maxict.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.
 
Max ICT is actief op verschillende externe websites. Hierop zijn ook beoordelingen te vinden. Onderstaand een aantal voorbeelden:
 
Tweakers  Hardware.info  TrustPilot  Google  
         
Je bent uiteraard van harte welkom hier zelf review en/ of beoordeling achter te laten.

 

Mijn Max

Om een bestelling te plaatsen bij Max ICT heb je een "Mijn Max" account nodig. Via dit account kun je al je orders volgen en meer! Je kunt hier bijvoorbeeld je klantgegevens aanpassen, orders en offertes inzien, je facturen opslaan en printen en je opgeslagen favorieten, prijswekkers en voorraadwekkers terugvinden. Koppel je een Social Media account? Dan ontvang je ook nog €2,50 korting op iedere order boven de €25,00! 

Leveren & Afhalen

Via mijn Max kun je in je orderoverzicht zien hoe je  order verzonden gaat worden. Indien er tracking aanwezig is ontvang je hiervoor een e-mail. Je kunt de trackinggegevens ook terugvinden in 'Mijn Max'. Max ICT werkt met de volgende mogelijke transportbedrijven: DPD, Post NL / Extra@Home en GLS. De transporteur kun je na het plaatsen van je bestelling via 'Mijn Max' bij je orderoverzicht terugvinden. Max ICT maakt niet alleen gebruik van eigen voorraad, maar ook van voorraad van verschillende leveranciers. Hierdoor kan het voorkomen dat er een deellevering plaatsvindt. Max ICT is gerechtigd om deze uit te voeren en dit heeft verder geen gevolgen voor je bestelling.
 
Consumenten of zakelijke klanten met een privé-adres kunnen via PostNL op zaterdag geleverd krijgen. Alle overige vervoerders leveren van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 18.00 uur. Wil je weten hoe je product wordt verzonden? Maak een winkelwagen aan op de website en neem daarna contact met ons op. Onze medewerkers kunnen de transportmogelijkheden met je bespreken. Alle orders die we verzenden zijn Handtekening Voor Ontvangst (HVO) zendingen. Hiervoor moet op het opgegeven afleveradres iemand aanwezig zijn. Een chauffeur levert in de regel alleen af op het door jou opgegeven adres. Mocht je niet aanwezig zijn, probeer dan een briefje voor de chauffeur achter te laten met de boodschap dat hij de zending bijvoorbeeld op het adres van de buren mag afleveren.
 
Het is ook mogelijk om je bestelling af te halen. Dit kan bij de Conceptstore, gevestigd op het industrieterrein Vossenberg te Tilburg. Je kunt hiervoor kiezen tijdens het bestelproces. 

Openingstijden Conceptstore: 

Maandag:                     09:00 – 18:00

Dinsdag:                       09:00 – 18:00

Woensdag:                   09:00 – 18:00

Donderdag:                  09:00 – 18:00

Vrijdag:                         09:00 – 18:00

Zaterdag:                      09:00 – 17:00

 

Adresgegevens Conceptstore: 

Max ICT Conceptstore
Castorstraat 21
5047 RC  Tilburg
Email: info@maxict.nl 
Telefoonnummer: 013-5774574

Controleer bij ontvangst van je bestelling goed of het product vrij is van transportschade. Constateer je schade aan de verpakking of aan het product? Weiger dan de levering en neem telefonisch contact op met Max ICT (kies in het menu voor optie 3 - defect product). Zakelijke klanten kunnen ook contact opnemen met hun accountmanager. Accepteer je de zending toch? Laat dan een aantekening bij de chauffeur maken en maak d.m.v. een e-mail inclusief foto's van de schade binnen maximaal 3 werkdagen vanaf het moment van ontvangst aan ons kenbaar dat er sprake is van transportschade. Als je zonder opmerkingen voor ontvangst hebt getekend, kunnen wij geen aansprakelijkheid meer aanvaarden voor beschadigingen die later worden ontdekt.
Drempelservice
 
 • Het product wordt over de eerste drempel van het afleveradres geleverd.
 • Is het afleveradres een flat, etagewoning of appartement en is er geen lift aanwezig? Dan vindt levering plaats tot maximaal de 3de verdieping. De chauffeurs moeten de levering onbelemmerd, veilig en conform arbowetgeving kunnen uitvoeren.
 • Het product wordt niet uitgepakt of gecontroleerd door de chauffeur.
 • Je tekent zonder controle door de chauffeur voor een goede, schadevrije ontvangst van de levering.
 • Oude elektrische apparaten nemen we alleen mee wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn, het apparaat van vergelijkbare aard (soort product, formaat en gewicht) is als het geleverde product en als het leeg en zonder water of ijs transportgereed bij de eerste drempel van het afleveradres staat.
 • Voor leveringen naar België geldt een toeslag van € 6,95 inclusief BTW.

Topservice (+ €10,00)
 
 • Het product wordt op de gewenste plek op het afleveradres geleverd.
 • Is het afleveradres een flat, etagewoning of appartement en is er geen lift aanwezig? Dan vindt levering plaats tot maximaal de 3de verdieping. De chauffeurs moeten de levering onbelemmerd, veilig en conform arbowetgeving kunnen uitvoeren.
 • Het product wordt uitgepakt en gecontroleerd op eventuele schade voordat je voor ontvangst tekent.
 • Het verpakkingsmateriaal nemen we weer mee.
 • De chauffeur kan elektronica en meubels installeren, monteren, aansluiten en controleren, zodat je het product direct kunt gebruiken. Werkzaamheden bestaan uit het waterpas zetten van het product, de stekker in het stopcontact steken en controleren of het apparaat aangaat. Eenvoudige installatiewerkzaamheden, zoals het monteren van pootjes onder een bank en/of het aansluiten op afvoer en waterleiding, zijn mogelijk als deze kunnen worden uitgevoerd met handgereedschap (schroevendraaier, hamer etc.). De chauffeur heeft 15 minuten voor een eenvoudige montage/installatie.
 • Oude elektrische apparaten nemen we alleen mee wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn, het apparaat van vergelijkbare aard (soort product, formaat en gewicht) is als het geleverde product en als het leeg en zonder water of ijs transportgereed op een plek op het afleveradres staat die vrij toegankelijk is.
 • Voor Topservice leveringen naar België geldt een toeslag van €6,95 inclusief BTW.

Afwijkende regels voor Amerikaanse koelkasten
 
 • Bij Drempelservice wordt een Amerikaanse koelkast op straatniveau achter de eerste drempel van het afleveradres geleverd.
 • Bij Topservice wordt een Amerikaanse koelkast achter de eerste drempel van het afleveradres uitgepakt (niet op de gewenste plek) en gecontroleerd op eventuele schade.
 • Is het afleveradres een flat, etagewoning of appartement met lift waar de Amerikaanse koelkast inpast? Dan wordt achter de eerste drempel van de privé voordeur geleverd.
 • Is het afleveradres een flat, etagewoning of appartement zonder lift of met een lift waar de Amerikaanse koelkast niet inpast? Dan wordt achter de drempel van de eerste algemene deur of de gemeenschappelijke voordeur geleverd.

Overige uitzonderingen bij Topservice
 
 • Koelkasten en warmtepompdrogers  worden niet aangesloten. Deze moeten na vervoer namelijk 4 uur stilstaan voordat ze mogen worden aangesloten.
 • Inbouwapparatuur wordt niet aangesloten.
 • De chauffeurs sluiten geen apparatuur aan op gas of op een trekschakelaar.
 • Bij de levering van wasmachines zet de chauffeur alleen een proefwas aan, het einde van het programma hoeft niet te worden afgewacht. Wel worden slangen visueel gecontroleerd op lekkage.
 • Wasmachines worden niet onder een ander apparaat, zoals drogers, geplaatst in verband met mogelijke schade.
 • Bij de levering van een TV kan de chauffeur de voet monteren en automatisch zenders zoeken aanzetten. De chauffeur hoeft niet te wachten tot de TV uitgezocht is. Het op volgorde zetten van de zenders behoort niet tot de installatie.
 • Bij de levering van meubelen kunnen pootjes worden gemonteerd, mits de gaten hiervoor al aanwezig zijn en dit met de hand of met handgereedschap uitgevoerd kan worden. Er dient een duidelijke visuele instructie aanwezig te zijn, zonder dat daarvoor eerst de gebruiksaanwijzing gelezen moet worden.
 • Bij de levering van fietsen kunnen eventueel trappers worden gemonteerd en het stuur worden rechtgezet.

Service & Retourneren

Garantie
Max ICT BV hanteert als uitgangspunt de standaard garantieperiode die door de fabrikant wordt gegeven op een product, tenzij anders is overeengekomen. Max ICT BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitgebreidere garantieperiode dan welke is voorgeschreven door de toeleverancier. Max ICT BV respecteert de wettelijke rechten en vorderingen welke de wet aan de consument toekent. Van de aangeboden producten bij Max ICT BV mag je ervan uitgaan dat de producten datgene doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Mocht er onverhoopt toch een defect aan je product zijn, dan kun je bij diverse merken/ fabrikanten rechtstreeks terecht voor een snellere directe garantie/ service. Wil je de garantie afhandeling via Max ICT BV laten verlopen, dan kan dat natuurlijk ook. Neem in dat geval contact op met ons op via 013-5774574 of info@maxict.nl.
Wanneer kan ik een product retourneren (consument)?
Vanaf de dag dat je een product ontvangt, heb je als consument een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Voor een zakelijke klant gelden andere afspraken, zie “Retourneren & annuleren (zakelijk bestelling)”.
Wil je het product retourneren? Je hebt als consument wettelijk 14 dagen de tijd om te beslissen of het product aan je wensen voldoet (herroepingsrecht). Als je het product wil terugsturen, vraag je een retouraanvraag (RMA) aan via “Mijn Max”. Je krijgt per e-mail de retourinstructies en vervolgens heb je 5 werkdagen de tijd om het product terug te sturen. Weet je nog niet zeker of je het product wil houden? Je kunt als particulier/ consument producten gebruikmaken van de unieke regeling om binnen 30 dagen na ontvangst je producten retour te sturen. De producten moeten wel in 100% nieuwstaat verkeren en compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Wil je gebruikmaken van deze regeling? Laat het product dan in de originele fabrieksverpakking zitten. Bekijk het product gerust zoals je dat in een winkel zou doen, maar zorg ervoor dat het in originele staat blijft. In het geval van aangebroken, incomplete, beschadigde of gebruikte producten bestaat de kans dat wij het product niet retour nemen. Is de originele fabrieksverpakking beschadigd? Dan kunnen wij ervoor kiezen het product slechts gedeeltelijk te vergoeden. Schrijf in ieder geval geen tekst op de originele fabrieksverpakking en plak er geen stickers of plakband op. Verpak de  producten die je retourneert goed beschermd in een stevige doos om beschadiging tijdens transport te voorkomen. Je draagt zelf namelijk het risico en de kosten voor de retourzending. Bewaar je verzendbewijs. Zo kun je een eventuele vermissing van je product claimen bij de bezorgservice.

Sommige producten vallen onder de uitzonderingen en kunnen niet retour gestuurd worden:
 • Software waarvan de verzegeling is verbroken
 • Mobiele telefoons die eerder opengemaakt en/ of gerepareerd en/ of op andere wijze technisch bewerkt zijn door derden
 • Geopende producten van het merk PanzerGlass
 • Ingewisselde of ingevulde vouchers en tegoedbonnen
 • Digitale producten (bijvoorbeeld: Licenties, software)
 • Hygiëne producten
 • Producten die vallen onder de uitzonderingen genoemd in de Algemene Voorwaarden
 • Speciaal voor jou bestelde en/ of vervaardigde artikelen
 • Voor een uitgebreide aanvulling zie “Uitsluiting herroepingsrecht”
Waardevermindering
Bij producten die gebruikt, beschadigd, incompleet of zonder originele fabrieksverpakking retour gezonden worden, kan waardevermindering in rekening gebracht worden. Deze waardevermindering kunnen wij pas bepalen nadat je het artikel retour hebt gezonden.

Verzegelde producten
Cd's, dvd's en andere dragers met audio- of video-opnamen of software waarbij de inhoud gemakkelijk kan worden gekopieerd zonder dat dit kopiëren de staat van het origineel beïnvloedt, zijn vaak verzegeld. Zodra je deze verzegeling verbreekt, verlies je het retourrecht. Het product wordt dan niet meer retour genomen. Ook prepaid toestellen zijn verzegeld. Hiermee wordt het gebruik van het toestel en het prepaid tegoed beschermd. Je kunt een prepaid toestel enkel ongebruikt en onuitgepakt retourneren. Twijfel je of je een product retour mag sturen? Neem dan contact op met onze klantenservice zodat we dit samen kunnen beoordelen.

Praktijkvoorbeelden
Je bestelt een product en haalt het uit de verpakking om te bekijken of het aan je wensen voldoet. Wanneer je de originele fabrieksverpakking opent en/ of beschadigt, terwijl dat niet noodzakelijk is om te bepalen of het product voldoet aan je verwachtingen, bestaat de kans dat je het product niet meer kan retourneren. Door de foto van het product te bekijken en de productinformatie die wij verstrekken goed te lezen, kun je meestal bepalen of het product wel of niet geschikt is. Daarnaast kun je tijdens kantooruren altijd vragen stellen aan onze verkoopafdeling op telefoonnummer 013 - 577 45 74.

DOA (defect geleverd)
DOA's worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 7 werkdagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Max ICT BV aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Max ICT BV opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Wanneer een product onder DOA valt, kan de consument de gemaakte transportkosten verhalen bij Max ICT BV met een maximum van €8,00 per retour, deze kosten zullen binnen een week nadat het RMA-proces is afgehandeld gecrediteerd worden.


 
Retourneren & annuleren (zakelijke bestelling) 
Heb je een zakelijke bestelling gedaan? Dan gelden er andere voorwaarden voor retourneren. De Wet kopen op Afstand is niet van toepassing op bedrijven. Bij een zakelijke aankoop (“Business-to-Business”) mag van een zakelijke koper volgens de wetgever worden verwacht dat deze zich verdiept in de producten die hij voor zakelijk gebruik wil aanschaffen. Daarom gelden hiervoor minder regels dan wanneer een consument een product aanschaft. Wanneer na overleg een bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd of geannuleerd, kan een restockingsfee in rekening worden gebracht of een retour worden afgekeurd. Deze restockingsfee en voorwaarde wordt bij onze toeleverancier opgevraagd en zal, op aanvraag, per e-mail naar je worden verstuurd, samen met de retourinstructies. Afwijzing van een retour kan bijvoorbeeld omdat de verpakking is geopend of het product speciaal is voor jou is besteld. Wordt een retourzending goedgekeurd, dan heb je vervolgens 5 werkdagen de tijd om het product terug te sturen. Je kunt een retouraanvraag (RMA) aanvragen via “Mijn Max”. Neem contact op met onze klantenservice voor de mogelijkheden en voorwaarden. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 18:00 uur op telefoonnummer 013-577 45 74. 

Sommige producten kunnen niet retour gestuurd worden:
 • Software waarvan de verzegeling is verbroken
 • Indien mobiele telefoons eerder zijn opengemaakt en/ of gerepareerd en/of op andere wijze technisch zijn bewerkt door derden.
 • Geopende producten van het merk PanzerGlass. 
 • Ingewisselde of ingevulde vouchers en tegoedbonnen.
 • Digitale producten  (bijvoorbeeld: Licenties, software).
 • Hygiëne producten
 • Producten die vallen onder de uitzonderingen genoemd in de Algemene Voorwaarden
 • Speciaal bestelde en/of vervaardigde artikelen
 • Voor een uitgebreide aanvulling zie “Uitsluiting herroepingsrecht”

DOA (defect geleverd)
DOA's worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 7 werkdagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Max ICT BV aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Max ICT BV opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Wanneer een product onder DOA valt kan de klant de gemaakte transportkosten verhalen bij Max ICT BV met een maximum van €8,00 per retour, deze kosten worden binnen een week nadat het RMA-proces is afgehandeld gecrediteerd.

 
Stappenplan retourneren
Wil je een product retourneren? Volg dan ons stappenplan. Wij zorgen ervoor dat je aanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld.
 
Stappenplan:
Stap 1: Voor een retouraanvraag (RMA) ga je naar www.maxict.nl - “mijn max”.
Stap 2: Selecteer in tabblad “Retouren (RMA)” de optie 'Retour aanvragen’.
Stap 3: Selecteer de order waarvan je een aanvraag in wil dienen.
Stap 4: Selecteer het aantal producten waarvoor je de aanvraag wil indienen.
Stap 5: Selecteer de reden van je aanvraag.
Stap 6: Specificeer je aanvraag door middel van een serienummer (indien van toepassing), een duidelijke klachtomschrijving
             en selecteer de gewenste oplossing.
Stap 7: Controleer of je gegevens juist zijn ingevuld en wijzig (indien gewenst) je update voor statuswijziging.
Stap 8: Klik op aanmelden en je aanvraag is ingediend. 
 
Let op!
 • Je betalingstermijn staat los van je aanvraag en dient (indien van toepassing) binnen de gestelde termijn voldaan te worden.
 • Pak het product dat je wil retourneren goed in, bijvoorbeeld in een stevige doos. Plak geen stickers of plakband en schrijf geen tekst op de originele fabrieksverpakking.
 • Je ontvangt een goedkeuring samen met retourinstructies per e-mail. Print deze e-mail uit en stop het in de doos bij het product dat je wilt retourneren. Heb je geen printer? Schrijf de informatie uit het retourformulier dan over op papier. Vermeld duidelijk het retournummer.
 • Stuur het pakket bijvoorbeeld via een PostNL servicepunt bij jou in de buurt. De gemaakte retourkosten kunnen worden vergoed als een product defect is aangeleverd, verkeerd en/ of te veel is  geleverd. Maak in deze gevallen een scan of (foto)kopie van het bonnetje (met daarop het BTW-bedrag zichtbaar). De gemaakte kosten worden aan je vergoed met een maximum van €10,00 inclusief BTW (tenzij anders overeen gekomen).
Als je dit stappenplan volgt, word je het snelst geholpen. 
Wie betaalt de verzendkosten?

Wanneer betalen wij de verzendkosten voor je retourzending?
Wij betalen de verzendkosten van je retourzending wanneer een van onderstaande punten van toepassing is op je bestelling: 
 • Je ontvangt een product dat je niet hebt besteld 
 • Je ontvangt een product dat tijdens transport beschadigd is:
                  Zichtbare schade dient te worden /zijn aangetekend door/ bij de vervoerder
                  Onzichtbare schade dient binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld
 • Je krijgt een defect product geleverd en meldt dit binnen 8 dagen
 • Je hebt een product bij ons besteld op basis van onjuiste productinformatie op de website
 
Wanneer dien je de verzendkosten van de retourzending zelf te voldoen?
Je betaalt zelf de verzendkosten voor de retourzending wanneer een van onderstaande punten van toepassing is op je bestelling:
 • Je meldt een defect product buiten de zichttermijn
 • Je bent niet tevreden over een product of wil gebruikmaken van je herroepingsrecht
 • Je hebt per ongeluk een verkeerd product besteld
 
Wat zijn de kosten voor een retourzending?
De meeste producten kunnen via pakketpost verstuurd worden: Pakketkosten PostNL

Bij producten die via pallet retour gestuurd dienen te worden ( > 30kg) zijn de gemiddelde kosten € 60,- per pallet (NL).
Dit is afhankelijk van het gewicht, volume, de afmeting en locatie.
Koop op afstand/ Herroepingsrecht voor consumenten
Maak je als consument gebruik van je herroepingsrecht, dan kan bij producten die gebruikt, beschadigd of incompleet retour gezonden worden, een waardevermindering in rekening gebracht worden. Deze waardevermindering kunnen wij pas bepalen nadat je het artikel retour hebt gezonden. Wij raden je aan een retourzending te allen tijde met Track&Trace (traceercode) te versturen en je verzendbewijs te bewaren. Wij zijn namelijk niet aansprakelijk voor zoekgeraakte zendingen bij een post verzendservice.

Retourneer je een complete order en komt deze retourzending overeen met de gestelde voorwaarden, dan wordt het complete aankoopbedrag (kosten product, inclusief verzend en-  betaalkosten, exclusief retourkosten) vergoed. Retourneer je een gedeelte van de order en komt deze retourzending overeen met de gestelde voorwaarden, dan wordt alleen dat deel vergoed (exclusief betaal, verzend en- retourkosten).
 
Koop op afstand
Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen heeft, (ingaand op de dag na levering) om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.
 
Herroepingsrecht (bedenktijd bij levering van producten)
Herroepingsrecht ICT Waarborg bij consumentenkoop (versie Maart 2016)

1. Bij de aankoop van producten heb je als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in:
 • de dag nadat je het product hebt ontvangen of dat dit namens jou is gedaan.
 • als je in één bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling hebt ontvangen 
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde, het eerste product hebt ontvangen. Gedurende die periode heb je de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven. Je kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet je de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Tijdens de bedenktijd behoor je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat je het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het wilt behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruikmaakt, behoor je  het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven je duidelijke informatie hoe je dit kunt doen.

​3. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door jou terug te ontvangen bedrag.

4. Indien je gebruikmaakt van je herroepingsrecht, hoef je hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij een inschatting van de kosten voor je maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.

5. Alle overige kosten die je al hebt betaald, zullen wij zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond de producten te hebben geretourneerd.

6. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten
 1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heb je als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heb je de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, geven wij je bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe je dit onder meer kunt doen. Je kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere, duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurd, bevestigen wij de ontvangst daarvan.
 3. Indien je de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht de levering van de dienst al tijdens de bedenktijd aan te vangen, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/ geleverd.
Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor consumenten, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
c. Geleverde diensten, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
 • je hebt verklaard dat jij je herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
d. Producten die op basis van jouw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
i. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
 • je hebt verklaard dat je hiermee je herroepingsrecht verliest
Formulier voor herroeping 
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je binnen de zichttermijn de overeenkomst wilt ontbinden:

Download formulier voor herroeping als PDF »

Max ICT Services

Max ICT is je partner als het gaat om een uiteenlopend aanbod van ondersteunende services:

1. Preconfiguraties

Geheel naar wens configureren wij direct je server, desktop of notebook. Hierbij is tevens direct een DOA (Defect bij aankomst) controle mogelijk. 

2. Tagging & Imaging

Wij voorzien bij projecten en uitrol je nieuwe hardware van een tag zodat je via een registratielijst direct aan de slag kunt. Wij kunnen ook vooraf een image voor je verzorgen. 

3. Installatie op de werkplek

Zodra alle hardware wordt geleverd kan dit tot op de werkplek direct worden vervangen via bijvoorbeeld rolcontainers. Wij verzamelen de oude apparatuur en vervangen deze direct voor nieuwe hardware. Ook kunnen we verpakkingsmaterialen en de oude systemen meenemen. In sommige gevallen ontvang je zelfs nog een bedrag retour voor je oude apparatuur.

4. Opbouw en aanleg netwerk

Bestel je als zakelijke klant een serverrack bij ons, dan kan deze door Max ICT worden geïnstalleerd. Wij bouwen alles bij jou op locatie naar wens op.

5. Data Vernietiging

Ruil je een product in, dan kunnen wij de data op het oude product vernietigen. Hiervoor krijg je een certificaat, waarmee we garanderen dat je nooit het risico loopt dat data ongewenst op straat komt te liggen. 

6. Fabrikanten servicepacks

Iedere fabrikant verstrekt een standaard garantieperiode op zijn apparatuur. Het is echter wenselijk om voor de duur en afschrijving van je apparatuur deze zekerheid uit te breiden naar 3, 4 of 5 jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen. Als zakelijke klant kun je contact opnemen met je accountmanager.

7. Demo regeling

Twijfel je over de aanschaf van een bepaald product? Neem contact met ons op voor een demo unit van het model dat je wil testen. In overleg met de desbetreffende fabrikant zorgen wij dat er een demo unit beschikbaar komt. Let op: deze regeling is uitsluitend van toepassing op projecten waarbij je desktops, servers of notebooks op grotere schaal wil gaan vervangen.

8. Installatie aan Huis

Als je bij Max ICT een notebook of desktop aanschaft, is het mogelijk om je systeem door ons bij je thuis te laten configureren. Wil je gebruikmaken van deze service, dan kun je hiervoor een afspraak met ons maken. De installatie kan vervolgens binnen 48 uur plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan het installeren en instellen van je systeem, netwerkinstellingen, software additioneel installeren, beveiliging optimaliseren, data overzetten etc. 

9. Remote Monitoring

Voor een vaste lage prijs per maand monitoren wij dagelijks je servers. Denk hierbij aan backups, schijfruimtes, updates, patches, aanmaak nieuwe medewerkers etc. Een totaal remote beheer voor 1 vaste prijs per maand.

10. Volledig Systeembeheer

Hierin denken wij door middel van maatwerk graag met je mee. Na een vrijblijvende inventarisatie lichten wij graag toe hoe wij je ICT beheer met volledige verantwoordelijkheid op ons nemen. Dit kan naar wens via urenfacturatie, vaste dagen per week of maand of via een SLA (service level agreement). Wij leggen hierbij alles op papier vast, zodat wederzijdse afspraken duidelijk en helder vaststaan. Dat betekent: zekerheid zonder zorgen.

11. Security service

Graag kijken wij nog 1 stap verder in de veiligheid van je netwerk. Denk hierbij aan (remote) beheer van routers, firewalls, critical patches, software, collisions en encryptie van data en devices. Wij hebben ervaring met diverse hardwaremerken dus vraag snel een offerte aan.

12. Hosting Service

Hierbij kun je vanzelfsprekend denken aan de hosting van websites. Wij gaan echter graag een stapje verder. Wij zorgen voor een ASP oplossing op een virtuele machine waarbij de investering in hardware volledig aan onze zijde ligt. Je betaalt slechts een vast maandbedrag, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

13. Domeinregistratie

Wij verzorgen graag je domeinregistratie. Alle voorkomende extensies bieden wij tegen een scherp tarief aan. Wij maken graag een offerte voor je. Na registratie laten we je tijdig weten wanneer je registraties aflopen, zodat deze indien gewenst verlengd kunnen worden.

14. CMS & Web Development

Graag verzorgen wij door middel van een persoonlijk gesprek een stuk maatwerk als het gaat om webdesign en technisch ontwerp van je website. Een CMS waarbij je volledige controle hebt over wat er op je website gebeurd, is hierbij het uitgangspunt. Vraag gerust na welke mogelijkheid goed bij jou aansluit. 

15. Max ICT Service

Wij werken graag in een langetermijnrelatie samen met onze klanten. Hierbij mag je pro activiteit, snelheid en een zeer servicegerichte, pragmatische aanpak verwachten. Dit varieert van het snel oplossen van defecten tot het meedenken in je licentiestructuur. Kortom: zeer uiteenlopend! Jij als klant staat bij ons centraal. Wij bieden je de juiste focus, snelheid en persoonlijk vertrouwen.

Ben je geïnteresseerd in één van deze services of heb je nog vragen? Neem dan contact op met je accountmanager om de mogelijkheden te bespreken of bel 013-5774574. Mailen kan natuurlijk ook via info@maxict.nl.

Algemeen

De organisatie is begin januari 2007 opgericht, bestaat op dit moment uit 30 FTE en is sinds 1 februari 2013 versterkt door een actief belang vanuit JVD E-commerce Solutions BV. Inmiddels heeft Max ICT ruim 350.000 orders verwerkt, waarbij ruim 70% geleverd is aan het MKB bedrijfsleven, overheden en gemeentes. Max ICT levert ook vanuit een eigen logistiek magazijn naar Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland, Luxemburg en Frankrijk per DPD en GLS inclusief trackinginformatie en verzekerde zending. Daarnaast heeft Max een Conceptstore waar je welkom bent om producten te kopen, advies te vragen, bestellingen af te halen en uiteraard gezellig een kopje koffie kunt drinken uit een originele Max koffiemok.

Uitgangspunten

We proberen vanuit innovatief ondernemerschap in een jonge en gemotiveerde organisatie onze kernwaardes continue verder te ontwikkelen. Zo stellen we onze klanten in staat zaken te doen met een betrouwbare en solide webshop waarvan je weet wat je mag verwachten. Ervaar zelf dagelijks de volgende voordelen:

 • Breed en diep assortiment: ruim 11.000 merken en 2.800.000 producten online
 • Eenvoudig beheer via 'Mijn Max': 24x7 toegang tot alles wat je wil weten
 • Persoonlijk accountmanagement en telefonische bereikbaarheid
 • Snelle levering uit zowel eigen voorraad als leveranciersvoorraad (veelal binnen 24 uur)
 • Betaalgemak via iDeal, PayPal, Visa, Mastercard, AMEX, Webshop Giftcard, Giropay, Mister Cash, Achteraf betalen voor consumenten en zakelijk kopen op rekening
 • Vertrouwd zaken doen: Max ICT is aangesloten bij o.a. ICT Waarborg, Qshops Keurmerk, Keurmerk MKB OK en Thuiswinkel Keurmerk
 • Zeer eenvoudige website waarin bestelgemak voor de klant centraal staat

Onze klanten staan centraal

Vanuit onze visie staat de klant volledig centraal. Iedere euro is van gelijk belang. De ontwikkelingen op de websites moeten dan ook leiden naar volledige tevredenheid bij onze klanten. Leren van onze klanten doen we graag. Heb je feedback, vragen en/ of opmerkingen? Stuur ons een e-mail, zodat je bijdrage kan leiden tot verdere verbetering van onze websites.

Door gebruik te maken van de website van Max ICT BV ga je akkoord met onderstaande opgenomen voorwaarden. Je erkent daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Max ICT BV neemt zich voor om de beschikbare informatie op de website zo zorgvuldig mogelijk aan te vullen, samen te stellen en te onderhouden.

Max ICT BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de authenticiteit of volledigheid van de informatie beschikbaar op de website. De gegevens op deze website zijn ter informatie en niet uitputtend bedoeld. Max ICT BV behoudt zich het recht voor deze informatie zonder enige aankondiging te wijzigen. Max ICT BV tracht de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Fouten kunnen zich echter altijd voordoen. Max ICT BV en zijn leveranciers wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van niet-nakoming, risico aansprakelijkheid of andere rechtsgrond voor alle directe of indirecte, gevolg, aanvullende of bijzondere schade alsmede voor schade die op enigerlei andere wijze voortvloeit met de toegang tot en gebruik van deze website ongeacht of Max ICT BV en zijn leveranciers zich bewust waren van de mogelijkheid tot het voordoen van dergelijke schade.

Het concept, de layout en de inhoud van deze website worden beschermd door de van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten die berusten bij Max ICT BV. Ten behoeve van de gebruiker is het toegestaan om de beschikbare informatie op de website te bekijken en af te drukken. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Max ICT BV.

Aangeboden informatie dient ter ondersteuning en het staat iedere gebruiker geheel vrij telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Max ICT BV voor een persoonlijk advies. Raadpleeg bij twijfel, onvolledigheid of onduidelijkheid altijd de verkoopafdeling van Max ICT BV. Bij geschillen dient de gebruiker de door Max ICT BV verstrekte informatie op te volgen. Je kunt geen rechten ontlenen aan het door Max ICT BV verstrekte advies of de door Max ICT BV gegeven informatie.

Max ICT BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle gegevens die door ons worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of anderszins openbaar gemaakt ten behoeve van andere doeleinden dan waarvoor deze door Max ICT BV zijn vervaardigd. De registratie en het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens heeft enkel als doel om de nodige dienstverlening te kunnen verlenen met betrekking tot de activiteiten van Max ICT BV. Zie voor meer informatie hieromtrent onze Privacy Policy.

Voor alle bepalingen op de website van Max ICT BV, evenals de voorwaarden en disclaimer geldt het Nederlands recht.

Alle op deze website aangeboden informatie is onder voorbehoud van typefouten.

Max ICT BV Privacy Policy

Max ICT BV respecteert de privacy van zijn bezoekers en gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt door onze klanten vertrouwelijk behandeld wordt. Je gegevens worden slechts gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we je gegevens alleen met jouw toestemming om je te informeren over producten en diensten van Max ICT BV . Max ICT BV verkoopt je gegevens niet aan derde partijen partijen en  stelt je gegevens uitsluitend ter beschikking aan derde partijen ten behoeve van het leveren van je bestelling.

Hierbij is het volgende van belang:

 • Je naam, e-mail, telefoonnummer en aflever-/ factuurgegevens worden gebruikt om het orderverloop zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen wij je tijdens het verloop van je bestelling op de hoogte houden van wijzigingen en veranderingen van je bestelstatus.
 • Je persoonlijke gegevens worden met jouw goedkeuring bewaard om een persoonlijk profiel te creeëren. Dit profiel wordt gebruikt om toekomstige bestellingen snel af te handelen en om interessante aanbiedingen en relevante producten aan je te tonen.
 • Al je gegevens worden bewaard op een server met volledige data encryptie en SSL (Beveiligde verbinding) zodat je privacy te allen tijde is gewaarborgd.
 • Je kunt je persoonlijke gegevens 24/7 inzien en wijzigen via Mijn Max met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Cookies worden op de websites van Max ICT gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de websites te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft gezonden. Cookies die je persoonlijke data bewaren op je computer worden ook door Max ICT BV bewaard om je bij volgende bezoeken direct te herkennen. Met deze gegevens stel je Max ICT BV in staat om nog beter inzichtelijk te maken hoe wij onze dienst en productportfolio zo goed mogelijk op jou kunnen afstemmen. Ontwikkeling van onze website en nieuwe mogelijkheden komen mede voort uit jouw persoonlijke cookie.
 • Doe je mee aan acties die door Max ICT BV worden uitgeschreven, dan kunnen je NAW gegevens en e-mail adres worden gebruikt om prijswinnaars bekend te maken en om marketingacties te kunnen evalueren.


Max ICT BV richt zich met name op het Business to Business segment. Maximale zekerheid en betrouwbaarheid zijn voor Max ICT BV van groot belang. Juist daarom gaan wij op juiste wijze om met je gegevens en behandelen we deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Je neemt bij inschrijving kennis van de informatie die wordt opgeslagen en die altijd aan te passen is. Wijzigingen of eventuele verwijdering uit ons bestand vinden op jouw aangeven altijd plaats. Het verstrekken van noodzakelijke gebruikersinformatie gebeurt uitsluitend na controle van de gebruiker. Wachtwoorden worden nooit telefonisch verstrekt. Deze dien je vanuit veiligheidsoverwegingen zelf via een wachtwoord reset of e-mail verzoek op de website op te vragen.

Als klant van Max ICT BV heb je recht op inzage van je gegevens en het (laten) doen van correcties. Ook is het mogelijk om je gegevens te laten verwijderen. Verwijdering kan echter alleen worden verlangd als de gegevens niet meer relevant zijn.

Mocht je nog vragen hebben over de Privacy Policy van Max ICT BV, dan kun je altijd een mail sturen naar info@maxict.nl.

Cookies worden op de websites van Max ICT gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de websites te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft gezonden. Cookies die je persoonlijke data bewaren op je computer worden ook door Max ICT BV bewaard om je bij volgende bezoeken direct te herkennen. Met deze gegevens stel je Max ICT BV in staat om nog beter inzichtelijk te maken hoe wij onze dienst en productportfolio zo goed mogelijk op jou kunnen afstemmen. Ontwikkeling van onze website en nieuwe mogelijkheden komen mede voort uit jouw persoonlijke cookie.
Max ICT is gecertificeerd door de volgende instanties: - Weten met wie je zaken doet
- Bemiddeling bij klachten en geschillen
- Algemene voorwaarden zijn duidelijk
- Webshop volgt Nederlandse wetgeving
- Webshop committeert zich aan Qshops gedragsregels
  ICTWaarborg is dé brancheorganisatie voor betrouwbare ICT-bedrijven. De organisaties die gecertificeerd zijn door ICTWaarborg bieden je alles wat je van een goed ICT-bedrijf mag verwachten, maar bovenal zekerheid.
  Keurmerk mkbOK is sinds 2005 een keurmerkbegrip voor meer dan 1200 mkbOK keurmerkhouders om veilig zakendoen tussen consument en website- en webwinkel ondernemers te waarborgen.
  Thuiswinkel Keurmerk is het beeldmerk dat staat voor veilig en betrouwbaar kopen via een webshop, catalogus, verkoop via telefoon, bestelbonnen of fax. Erkenning via het Thuiswinkel Keurmerk biedt betrouwbare kwaliteit aan de consument.
 
Heb je nog geen antwoord gevonden op je vraag? Misschien staat hij tussen de Veelgestelde vragen.

Bestellen & Betalen

De voorraad kun je controleren bij het product zelf. Een deel van het assortiment op de website heeft Maxict.nl zelf op voorraad in een eigen magazijnlocatie of in de Conceptstore. Door de grote hoeveelheid producten die we aanbieden (bijna 3 miljoen producten), hebben we niet alles op eigen voorraad. Wil je weten of we een product zelf hebben liggen of dat het op voorraad is bij een van onze leveranciers? Neem contact op via 013-5774574 of stuur een e-mail naar info@maxict.nl. Als je het Max nummer aan ons doorgeeft, kunnen wij het direct voor je nakijken. 
Wil je een offerte aanvragen? Klik op de knop “offerte maken”.  Deze knop vind je onder in je bestellingsoverzicht. Je ontvangt binnen 24 uur een offerte in PDF-formaat.
 
Als consument mag je altijd je bestelling annuleren. Je kunt telefonisch aan ons doorgeven dat je je bestelling wenst te annuleren. Heb je reeds een betaling gedaan? Dan zorgt onze afdeling Administratie ervoor dat het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen op je rekening wordt bijgeschreven. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:

* Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
* Speciaal samengestelde producten;
* Producten waarvan Max ICT BV uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.
 
Heb je verdere vragen over het annuleren of wijzigen van je bestelling? Neem dan telefonisch contact op met Max ICT via 013 - 577 45 74 of stuur een e-mail naar: info@maxict.nl.
 
 • De verzendkosten voor bestellingen tot € 81,82 excl. BTW / € 99,00 incl. BTW bedragen € 7,85 excl. BTW / € 9,50 incl. BTW.
 • De verzendkosten voor bestellingen boven € 81,82 excl. BTW / € 99,00 incl. BTW bedragen € 4,90 excl. BTW / € 5,95 incl. BTW.
 • Bestellingen boven de 30 kilo (consument) hebben een tarief afhankelijk van de wijze/ keuze van levering (alleen binnen NL):
 
          - Drempelservice < 40 kg (eenmanslevering) € 34,95 incl. BTW  (toeslag BE € 6,95 incl. BTW)
          - Drempelservice > 40 kg (tweemanslevering) € 49,95 incl. BTW  (toeslag BE € 6,95 incl. BTW)
          - Topservice < 40 kg (eenmanslevering) € 44,95 incl. BTW (toeslag BE € 6,95 incl. BTW)
          - Topservice > 40 kg (tweemanslevering) € 59,95 incl. BTW (toeslag BE € 6,95 incl. BTW)
 
 • Bestellingen boven de 30 kilo (zakelijk) hebben een pallettarief van € 28,89 excl. BTW (alleen binnen NL).
 • Palletkosten naar België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Luxemburg worden per order apart berekend.

Verzendingen naar onderstaande landen zijn mogelijk tegen onderstaande tarieven, ongeacht productwaarde en aantal:
 • België € 12,36
 • Duitsland € 12,36
 • Engeland € 20,97
 • Frankrijk € 22,65

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De gemiddelde levertijd voor België, Duitsland, Engeland en Frankrijk bedraagt 2-3 werkdagen.
 
Hieronder volgen de betaalmogelijkheden, met de eventuele kosten die hieraan verbonden zijn:
 
  Betaalwijze Kosten Bijzonderheden
  Vooruitbetaling Gratis 
  iDEAL €  0,50 Inclusief BTW
  Creditcard (VISA / Mastercard / AMEX) 2,5% opslag Maximaal € 2500
  Bancontact/Mister Cash 2,0% opslag 
  PayPal 3,0% opslag Maximaal € 2500
  Giftcard Gratis Besteding maximaal € 100
  Rabo SMS Betalen Gratis 
  Op rekening kopen Gratis Alleen voor zakelijke klanten
  AchterafBetalen 3,5% opslag Alleen voor particuliere klanten (maximaal € 500)
 
 
Heb je een buitenlands factuur- en afleveradres? Dan kunnen wij intracommunautair leveren. Wil je intracommunautair bestellen? Stuur je verzoek via e-mail naar administratie@maxict.nl onder vermelding van je klantnummer. 

 
Maxict.nl volgt de richtlijn zoals de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) heeft opgesteld voor 2013. Dit betekent voor zowel consumenten als bedrijven dat een eenmalige bijdrage voor thuiskopieheffing betaald moet worden. De bedragen variëren. Bij de producten waarop thuiskopieheffing van toepassing is, kun je dit gespecificeerd in je winkelwagen en op je factuur terugvinden. Alle informatie, inclusief de mogelijkheid om een vrijstelling of claim achteraf te doen voor teruggave bij de Stichting kun je vinden via: http://www.thuiskopie.nl/nl/over-de-thuiskopie/persberichten-en-documenten.

Max ICT BV is tevens geregistreerd bij de stichting SONT als professioneel verkoper.

Hieronder vind je het persbericht zoals door de stichting SONT is uitgegeven en door Maxict.nl wordt nageleefd:

Nieuwe Thuiskopieregeling per 1 januari 2013

Consument mag blijven kopiëren, makers ontvangen beperkte compensatie

Hoofddorp, 25 oktober 2012

Op vrijdag 12 oktober 2012, heeft de SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen) zich uitgesproken over de thuiskopieregeling die per 1 januari 2013 afloopt en daarom moet worden herzien. Het voorstel van SONT wordt grotendeels door Staatssecretaris Teeven overgenomen en in een AMvB vastgelegd . De aangepaste regeling houdt in dat de consumenten per 1 januari 2013 auteursrechtelijk beschermde werken (zoals films en muziek) kunnen blijven kopiëren voor eigen gebruik, tegen betaling van een vergoeding aan creatieve makers. Deze vergoeding is begrepen in de aankoopprijs van de apparaten en dragers die door consumenten gebruikt worden om kopieën te maken. De vergoedingen op CD’s en DVD’s worden verlaagd en daarnaast zijn nu ook vergoedingen vastgesteld voor apparaten (zoals pc's, laptops, tablets, mp3 spelers en smartphones) die aantoonbaar door consumenten worden gebruikt om mee te kopiëren. Helaas heeft de Staatssecretaris het voorstel van SONT om de nieuwe regeling voor drie jaar in te voeren niet gevolgd en heeft hij de geldingsduur van de AMvB beperkt tot één jaar.

De thuiskopieregeling zorgt ervoor dat consumenten legaal een kopie van bijvoorbeeld een film of muziekwerk kunnen maken, terwijl rechthebbenden een vergoeding ontvangen voor dat gebruik van hun werk. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en worden zij gecompenseerd voor misgelopen inkomsten als gevolg van het maken van die kopieën.
De voorgestelde regeling van de SONT (waarin zowel betalingsplichtigen als auteursrechthebbenden vertegenwoordigd zijn) komt tegemoet aan de belangen van:
 de rechthebbenden die aan de wieg van het creatieve proces staan;
 en de consumenten die voor eigen gebruik onder meer muziek en films kopiëren.
De thuiskopievergoeding is geregeld in de Nederlandse Auteurswet en in de Europese auteursrechtrichtlijn. In 22 EU lidstaten geldt een vergelijkbare regeling.
In Nederland is de thuiskopieregeling al enige jaren bevroren door de Minister van Justitie. Dat wil zeggen dat de in de wet verankerde mogelijkheid van SONT om tarieven vast te stellen voor nieuwe voorwerpen werd geblokkeerd en rechthebbenden uitsluitend een vergoeding ontvingen voor kopieën op blanco CD’s en DVD’s. Doordat consumenten steeds meer zijn gaan kopiëren op andere voorwerpen zoals mp3 spelers en computers, dalen de inkomsten uit de regeling voor rechthebbenden al jaren. Het Hof Den Haag heeft in maart 2012 de bevriezing van het thuiskopiestelsel door de Staat onrechtmatig geoordeeld. In juli van dit jaar heeft staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regeling uitgebreid moet worden om aan nationale en internationale wetgeving te voldoen. Op voorstel van SONT is nu in de AMvB onder meer bepaald, dat de bestaande tarieven voor CD`s en DVD`s worden verlaagd, terwijl een (beperkte) vergoeding wordt ingevoerd met betrekking tot een breed spectrum aan apparaten waarmee consumenten kopiëren. Zo is de vergoeding voor een blanco CD vastgesteld op € 0,03 (was voorheen € 0,14) en varieert de vergoeding op een mp3 speler, afhankelijk van de opslag capaciteit van € 1,00 tot € 2,50 euro.

Regeling doet onvoldoende recht aan geleden schade
Cees Vervoord, voorzitter Stichting de Thuiskopie ; “hoewel Stichting de Thuiskopie verheugd is over het feit dat middels de nieuwe regeling er op de belangrijkste voorwerpen voor het maken van thuiskopieën nu eindelijk een heffing van toepassing is, is zij teleurgesteld over de hoogte van de tarieven en de duur van de AMvB. De netto opbrengst van het nieuwe systeem zal naar verwachting rond de 27 miljoen euro per jaar liggen, gelijk aan het in 2005 door Thuiskopie geïncasseerde bedrag. In de tussenliggende jaren zijn consumenten echter alleen maar meer gaan kopiëren; een steeds groter aandeel in de consumptie van audio- en audiovisuele producten bestaat volgens onderzoek uit het beluisteren en bekijken van thuisgekopieerde werken.”

Op basis van een internationale benchmark, die mede verricht werd om de schade over de afgelopen jaren vast te stellen, zou het in Nederland werkelijk vanwege het thuiskopiëren te incasseren bedrag rond de 65 miljoen euro per jaar moeten liggen.

Stichting de Thuiskopie hoopt dat de industrie vertegenwoordigd in SONT komend jaar alsnog meer realistische tarieven zal accepteren en roept in navolging van SONT ook de regering op zich gedurende het komende jaar te bezinnen op de hoogte van de nu vastgestelde te lage vergoedingen.

Stichting de Thuiskopie is een representatieve organisatie die is aangewezen door de Minister van Justitie om deze gelden te incasseren en verdelen en staat onder toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten.
​Max heeft een flink aantal producten nog eens extra in prijs verlaagd! Je kunt ze vinden in de Koopjescorner.

Het gaat om aanbiedingen of producten die retour zijn gekomen. Vaak verkeren ze nog in nieuwstaat. Ook kunnen producten incompleet, afwijkend of gebruikt zijn. Bij het product staat altijd vermeld wat de exacte staat is.

Je kunt bij alle artikelen zien hoeveel stuks er beschikbaar zijn en direct je voordeel berekenen!

Op alle producten wordt 1 jaar garantie gegeven, tenzij anders bij het artikel staat vermeld. Voor koopjescorner producten geldt altijd OP = OP.

Nieuw

Zie ook onze: Adviseurs en de Koopjescorner

Vragen? Wij helpen je graag!

  Nieuws

Opnieuw HPE Silver status voor Max ICT!

28-02-2018 Ook in 2018 mag Max ICT zich rekenen tot de betrouwbaarste en meest gekwalificeerde IT-partners van Hewlett Packard Enterprise (HPE). Met deze Silver Partner status laat HPE zien dat Max ICT de kwal

Bekendmaking winnaars Decemberactie

22-01-2018 De winnaars van de Decemberactie zijn bekend! Met een review op Google, Tweakers, Hardware Info of Trustpilot maakte je tot 1 januari 2018 kans op shoptegoed voor onze webshop. Onder iedereen die zijn

Max ICT steunt ondernemers in ontwikkelingslanden

29-12-2017 We kijken terug op een succesvol jaar, waarin we hoogtepunten hebben mogen beleven en records doorbreken. Hiervoor zijn we al onze klanten, relaties, partners en leveranciers intens dankbaar.
  Twitter
14-03-2018 "Wij laten ons niet beperken door grenzen. Bij ons doe je gemoedelijk op z'n Brabants zaken. In heel Nederland én d… https://t.co/BZGOv6tqph
05-03-2018 Onze nieuwe website staat live! Overzichtelijker, gebruiksvriendelijker én volledig geschikt voor mobiel. Ga naar… https://t.co/RmU9ymXJiJ
05-03-2018 Koortsachtig voert ons developmentteam de laatste wijzigingen door. Het is nu echt bijna zover... onze nieuwe websi… https://t.co/ZOZa0byfOR
28-02-2018 Wist je dat Max ICT ook in 2018 weer Silver Partner van Hewlett Packard Enterprise (HPE) is? Met deze Silver status… https://t.co/NBtrUlaiJn
  Max's vrienden op Facebook